OstfriesischDeutsch
me kan wal säin dat häi swindsüğterğ is um dat häi altīd blöymen up d' kóóken hetman kann schon sehen das er an Tuberkulose erkrankt ist weil er immer Blumen auf den Wangen hat