OstfriesischDeutsch
lóót hóóters hóóten un nīders nīden - wat God us gift mautent s' līdenlass Hasser hassen und Neider neiden - was Gott uns gibt müssen sie ertragen (Spr.)