OstfriesischDeutsch
Bīróódend Kummisje föör Fróógen fan d' Fräisk MinnerhaidBeratender Ausschusses für Fragen der friesischen Volksgruppe
Oirōpēsk KummisjeEuropäische Kommission
kummisje (däi)Kommission, Ausschuss