OstfriesischDeutsch
häi het ğīn kröök lēdenes mangelte ihm an nichts
hūsmūsen līden ğīn kröökHausmäuse leiden nicht an Mangel (Spr.)
króók (däi)Knachen, Krachen
króók!Asrf.: knack!, krach!
kröök (däi)Mangel, Entbehrung, Not; Kummer
kröökbeschädigt, mangelhaft
kröök līdenMangel leiden, Hunger leiden
ğīn kröök līdennicht an Mangel leiden