OstfriesischDeutsch
dat fläisk is sō dróóderğ un tóój dat me 't hóóst häil näit kötkrīgen kandas Fleisch ist so faserig und zäh dass man es fast gar nicht kaputtbekommen kann
kötkrīgenkaputtbekommen