OstfriesischDeutsch
'n döyk an 't kîvein Grübchen am Kinn
dat kîv bēvert hum fan 't andaundas Kinn zittert ihm vor Aufregung
häi het kîv hater hat Streit gehabt
kîv (däi)
[dialektal: kêv]
anatom.: Kiefer (maxilla); anatom.: Kinn (mentum); anatom.: Kieme, Fischkieme (branchiae); Streit, Zwist, Zank