OstfriesischDeutsch
"gif mī rüüemt" säeğt däi baukwâjt "dan kōm ik"weller.: "geb mir Platz" sagt der Buchweizen "dann komme ich"
dō ik dī bīlet dan maust dū 't säegen dan kōm 'k up 'n anner móól wērwenn ich dich störe dann musst du es sagen dann komme ich ein anderes Mal wieder
ik fauer ēfkes däi huen dan kōm 'kich füttere nur kurz die Hunde dann komme ich
ik kōm danich komme dann