OstfriesischDeutsch
Bæremer Hammerkgeogr.: Berdumer Hammrich
Eksemer Hammerkgeogr.: Extumer Hammrich
Hammerkgeogr.: Hammerich (Wangerland); geogr.: Hammerich (Schortens); geogr.: Hammerich (Sande); geogr.: Hammrich (Großefehn); geogr.: Hammrich (Sande)
Hamswēremer Hammerkgeogr.: Hamswehrumer Hammrich
Jümmerğer Hammerkgeogr.: Jümmiger Hammrich
Minsder Hammerkgeogr.: Minser Hammrich
Ollendörper Hammerkgeogr.: Oldendorper Hammrich
Ollersemer Hammerkgeogr.: Oldersumer Hammrich
Orelker Hammerkgeogr.: Arler Hammrich
Päisemer Hammerkgeogr.: Pewsumer Hammrich
Päitjemer Hammerkgeogr.: Petkumer Hammrich
Roeğstēdjer Hammerkgeogr.: Roggensteder Hammer
Rīpster Hammerkgeogr.: Riepster Hammrich
Rīsemer Hammerkgeogr.: Rysumer Hammrich
Stóópelmaurmer Hammerkgeogr.: Stapelmoorer Hammrich
Surhūser Hammerkgeogr.: Suurhuser Hammrich
Sğiremer Hammerkgeogr.: Schirumer Hammrich
T'rgāster Hammerkgeogr.: Tergaster Hammrich
Tsirkwēremer Hammerkgeogr.: Cirkwehrumer Hammrich
Twiksemer Hammerkgeogr.: Twixlumer Hammrich
Uphūser Hammerkgeogr.: Uphuser Hammrich
Westerenner Hammerkgeogr.: Westerender Hammrich
Westerholter Hammerkgeogr.: Westerholter Hammrich
Westerhūsemer Hammerkgeogr.: Westerhuser Neuland
Wjóóder Hammerkgeogr.: Wiarder Hammrich
Woldhūser Hammerkgeogr.: Wolthuser Hammrich
Wrisser Hammerkgeogr.: Wrisser Hammrich
Wībelsemer Hammerkgeogr.: Wybelsumer Hammrich
Wībelswērster Hammerkgeogr.: Widdelswehrster Hammrich
däi weğ nóó d' hammerk was wēr spērtder Weg zum Hammrich war wieder gesperrt
hammerk (dat)Hammrich, Dorfmark, niedrig gelegenes Wiesenland, niedrig gelegenes Grünland, Flussniederung
ik bün in d' Ollersemer Hammerkich bin im Oldersumer Hammrich
Äeğwerder Hammerkgeogr.: Eckwarder Hammrich