OstfriesischDeutsch
Bæremer Hammerkgeogr.: Berdumer Hammrich
Eksemer Hammerkgeogr.: Extumer Hammrich
Hammerkgeogr.: Hammerich (Wangerland); geogr.: Hammerich (Schortens); geogr.: Hammerich (Sande); geogr.: Hammrich (Großefehn); geogr.: Hammrich (Sande)
Hamswēremer Hammerkgeogr.: Hamswehrumer Hammrich
Jümmerğer Hammerkgeogr.: Jümmiger Hammrich
Minsder Hammerkgeogr.: Minser Hammrich
Ollendörper Hammerkgeogr.: Oldendorper Hammrich
Ollersemer Hammerkgeogr.: Oldersumer Hammrich
Orelker Hammerkgeogr.: Arler Hammrich
Päisemer Hammerkgeogr.: Pewsumer Hammrich
Päitjemer Hammerkgeogr.: Petkumer Hammrich
Roeğstēdjer Hammerkgeogr.: Roggensteder Hammer
Rīpster Hammerkgeogr.: Riepster Hammrich
Rīsemer Hammerkgeogr.: Rysumer Hammrich
Stóópelmaurmer Hammerkgeogr.: Stapelmoorer Hammrich
Surhūser Hammerkgeogr.: Suurhuser Hammrich
Sğiremer Hammerkgeogr.: Schirumer Hammrich
T'rgāster Hammerkgeogr.: Tergaster Hammrich
Tsirkwēremer Hammerkgeogr.: Cirkwehrumer Hammrich
Twiksemer Hammerkgeogr.: Twixlumer Hammrich
Uphūser Hammerkgeogr.: Uphuser Hammrich
Westerenner Hammerkgeogr.: Westerender Hammrich
Westerholter Hammerkgeogr.: Westerholter Hammrich
Westerhūsemer Hammerkgeogr.: Westerhuser Neuland
Wjarder Hammerkgeogr.: Wiarder Hammrich
Woldhūser Hammerkgeogr.: Wolthuser Hammrich
Wrisser Hammerkgeogr.: Wrisser Hammrich
Wībelsemer Hammerkgeogr.: Wybelsumer Hammrich
Wībelswērster Hammerkgeogr.: Widdelswehrster Hammrich
hammerk (dat)Hammrich, Dorfmark, niedrig gelegenes Wiesenland, niedrig gelegenes Grünland, Flussniederung
ik bün in d' Ollersemer Hammerkich bin im Oldersumer Hammrich
Äeğwerder Hammerkgeogr.: Eckwarder Hammrich