OstfriesischDeutsch
'n hóómel frāuminskeine magere Frau
'n hóómel-dóómel tóówelein wackeliger Tisch
hóómel
[dialektal: hōmel (südliches Ostfriesland)]
mager, knochig, schmächtig, spindeldürr, abgemagert, abgelebt
hóómel-dóómelwackelig
ik bün hóómel in d' móóeğich bin ausgehungert