OstfriesischDeutsch
Jân was sō kwóód as man wat as häi dat t' wäiten krēğJan war sehr böse als er das erfuhr
häi was kwóóder ist böse