OstfriesischDeutsch
häi is echter ist zuverlässig
häi is näit echter ist nicht zuverlässig
wat dücht dī d'r fan? is häi wal echt?was denkst du? ist er wohl echt?