OstfriesischDeutsch
fersäinversehen
fersäin (dat)Versehen, Irrtum
fērsäinfernsehen
häi ferköökelt sük d' ōgen fan 't fērsäiner macht sich die Augen mit dem Fernsehen kaputt
häi wul mī dat ferkalken dat häi sük fersäin hārer wollte vertuschen dass er sich versehen hatte
sük fersäinsich versehen, sich irren, sich täuschen
ūt fersäinaus Versehen