OstfriesischDeutsch
an 't blôt lēvend kōmenden nackten Körper berühren
an kōmenberühren
däi andocht an däi kwóóddóóden fan d' nóósjenóósōsjóólisten dürt näit in fergēt kōmendie Erinnerung an die Übeltaten der Nationalsozialisten darf nicht in Vergessenheit geraten
häil sâcht is häi höör an kōmenganz langsam hat er sie berührt
äien an d' fūwen kōmenjemandem auf die Schliche kommen