OstfriesischDeutsch
allernóóstje nachdem
allernóóstje nachdem
allernóóstallernächst
allernóóstje nachdem, alle nachdem, immer nachdem
allernóóst as 't kumtje nach dem wie es kommt
häi wōnt allernóóst bī mīer wohnt allernächst bei mir