OstfriesischDeutsch
Paulgeogr.: Pohl; geogr.: Pool
Pāulm. Vn.: Paul, Paulus
däi albäjen bī d' paul grājent gauddie Johannesbeeren beim Teich gedeihen gut
paul (dat)Teich; Pfuhl, Tümpel, Sumpf; Pfütze
wī slēpdent hum tau d' paul ūtwir schleppten ihn aus dem Teich