OstfriesischDeutsch
'n drööeğ Päiterein trockener Mensch
Grôt PäiterGrutte Pier, Grote Pier, Pier Gerlofs Donia (friesischer Freiheitskämpfer)
Päiterm. Vn.: Peter
Päiter Ferdräitschimpfw.: Peter Verdruss, Griesgram, Miesepeter
Päiter HäelPeter Hölle, Beiname des Schornsteinfegers
Päiter in d' büksBuchweizenpfannkuchen mit Speck
päiter-ferdräit (däi)trübseliger Griesgram
päiter-ferkērt (däi)Eigensinniger, Querkopf
swârt PäiterSchwarzer Peter, Kartenspiel