OstfriesischDeutsch
Lêğtgeogr.: Leege
dat wóóter löpt dor achter nóó d' lêğt taudas Wasser läuft dort hinten in die Niederung
lêğt (dat)Niederung, tiefer liegende Fläche