OstfriesischDeutsch
Frērk sīn HinnerkHinrich der Sohn des Freerk, Hinrich der Sohn des Frerich
Hinnerkm. Vn.: Hinnerk, Hinrich, Heinrich
Hinnerk d' KokHendrik de Cock (Reformator)
būten Hinnerk was ik däi êrstaußer Hinnerk war ich der Erste
gröyen Hinnerkbotan.: Grüner Heinrich, Guter Heinrich (Blitum bonus-henricus syn. Chenopodium bonus-henricus)
holten HinnerkHolzhinrich, unbeholfene Person
lâng Hinnerklange Unterhose, long Pants
wel d'r ōk wal kwam Hinnerk kwam näitwer da auch kam Hinrich kam nicht