OstfriesischDeutsch
Gröyngengeogr.: Groningen
Gröyngen liğt westelk fan LæærGroningen liegt westlich von Leer
Midden-Gröyngengeogr.: Midden-Groningen
häi het hunnert īpern bōmen fan Gröyngen hóólter hat hundert Ulmen aus Gronigen geholt
häi het nóó Gröyngen forener ist nach Groningen gefahren
nóó Gröyngen forennach Groningen fahren
säi gājt nóó Gröyngen tau klæær kōpensie geht nach Groningen um Kleidung zu kaufen