OstfriesischDeutsch
Gentgeogr.: Gent (Stadt in Belgien)
Jân fan Gentzool.: Tölpel (Sula spec.); Basstölpel (Morus bassanus)
gent (däi)zool.: Tölpel (Sula spec.); Basstölpel (Morus bassanus)