OstfriesischDeutsch
Fräies (däi)Friese
d' FräiesNn.: de Vries, de Fries, de Frees
dat bīläjnis of äien Fräies is is fräjdas Bekenntnis Friese zu sein ist frei