OstfriesischDeutsch
't let't gauddas sieht gut aus
't let't no âl fräj gauddas sieht noch alles ziemlich gut aus
dat gaud let't je ferfrētendie Ware sieht ja komisch aus
dat let't je äiwerğs gauddas sieht ja sehr gut aus
häi let't sō ferlōgen dat me hum 't recht gaud ansäin kan dat häi fööl mit löögens umgājter sieht so verlogen aus dass man ihm sehr gut ansehen kann dass er viel mit Lügen umgeht