OstfriesischDeutsch
's móólsjedes Mal, jeweils, jedes Mal wenn, so oft
's móóls wen häi bī us kwam krēğ häi 'n sööpkejedes Mal, wenn er zu uns kam, bekam er einen Schnaps
häi dē 's móóls däi dööer ōpener öffnete jedes Mal die Tür
häi holt 's móóls melk fan d' melkwóógener bekommt Milch immer am Milchwagen
ōk blaffend huen köönent 's móóls bītenauch bellende Hunde können gelegentlich beißen