Leks 4

videoFâajk and Jâan are sitting in a student bar and are talking about the other bar patrons. They describe who the students are and what they look like. The first four exercises relate to the topic of character description.Fâajk un Jâan prootent oover minsken

F: Moin Jâan!
J: Moin Fâajk.
F: Wat wult duu drinken?
J: M, 'n glas wiin.
F: Rood of wit?
J: Rood fin ik gaud!
F: Ookee, geern 'n roodwiin un 'n bäär.

J: Kenst duu dat wicht mit däi lâang hoer?
F: Duu mäinst wal dat wicht mit däi blâau tröej?
J: Mooment, dat gift hir meer wichter mit lâang hoer.
F: Dat wicht mit däi brûun hoer häit't Almó.

J: Nee, ik mäin dat wicht mit däi swâart hoer un däi briel. Man höör skört is geel un gröyn, näit blaau.
F: Of mäinst duu dat wicht an däi baar?
J: Je krekt. Säi proot't nuu mit däi kruuskopt jung.
F: Oo! Dat is Juuljó. Juuljó is mesterske.
J: Wat? Dat fraauminsk is mesterske? Säi is do no soo jung.
F: Grapperğ! Däi mäiest lüü denkent dat Juuljó no stuudäären daajt, man säi let't slechtweğ jung un lütjet!
J: Un recht attraktiif!

F: Juuljó un Rîik aarbaident t'hôop.
J: Alsoo däien mit däi snuurbord un däi brûun oogen?
F: Nee, Rîik is däi grôot man mit däi bloen hoer.
J: Ik maut no fööl leeren!
F: Dat kriğst duu hen. Duu hest je no tiid.exercise 1 - woer of näit woer?

grammar - comparison of adjectives

positive comparative superlative
mooj (beautiful) moojer moojst
groot (big) grooter grootst

The superlative of 'mooj' (beautiful) is 'moojst' (most beautiful). For example: 'dat huus is moojst' (the house is the most beautiful).exercise 2 - working with adjectives


grammar - overlength in adjectives

In East Frisian, the positive and the superlative are not inflected with an -e, as in the neighboring languages, but lengthened.

East Frisian High German Low German Dutch
positive dat grôot huus das große Haus dat grote Huus het grote huis
superlative dat grôotst huus das größte Haus dat gröttste Huus het grootste huis

The incorporation of the e-ending causes the adjective to become overlong, which can be seen in the following example:

Überlänge bei Adjektiven

Here is more information about the East Frisian vowel system:

vowel system and spelling


exercise 3 - find the overlength

exercise 4 - what fits together?

exercise 5 - personal description

Dat is Annó

media - interfräisk läid

Each lesson ends with an audio text. Just read along and listen to get used to the pronunciation and spelling of East Frisian.Language course Oostfräisk Leerbauk (German)


The Oostfräisk Onlainkurs ends here. For further self-study, the course book Oostfräisk Leerbauk (German) with audio recordings can be used.


to the language course Oostfräisk Leerbauk (German)