Leks 3

videoFâajk and Jâan talk about their free time in this video. This includes sports and other leisure activities. The names of some European countries also appear.Fâajk un Jâan prootent oover sport

J: Fâajk, wat móókst duu, doo duu ğiin skaul hest?
F: Ik móók geern sport.
J: Wat föör sport daajst duu móóken?
F: Up d' strand fan Timmel spööl ik geern fautbâal un baasketbâal. Frauer heb ik ook sköövelt un klootjespil spöölt. Winter un haarst bünt miin läiefst jorstiiden.
J: Dat is je grapperğ. Bii mii bünt fö'joer un sömmer däi bäest jorstiiden.

F: Daajst duu dan ook geern sport móóken?
J: Je, seeker. Ik bün dan so geern up 't wóóter!
F: Wat móókst dan âal?
J: Mit miin saajelboot foren, kaanuu foren, biitje swemmen, kaitsörfen un n'rmóóel sörfen.

F: Daajst duu up däi bulgen fan d' Noordsäj sörfen?
J: Jóó ook, man wii bünt ook 'n häiel büelt in anner lâan.
F: Interesant, wor dan?
J: Ferskeelend lâan. Bii föörbild Portegóól, Spóónje, Frankriik, Neerland, Daanmaark un Engelland.
F: Duu büst je läip aktiif. Duu daajst fööl meer as ik.

J: Wat daajst duu anners no in diin freitiid? Skóók spöölen?
F: Ik spööl tjóóter. Un dan ook no up Oostfräisk! Buuten dat góó ik ook geern fiitsen un wannern.
J: Interesant! Un wenner nimst duu mii ins' mit?

exercise 1 - woer of näit woer?

Names in East Frisian

Names are often adapted to the East Frisian pronunciation. For example, in this course we use the male names 'Feiko' and 'Jan', which are pronounced 'Fâajk' and 'Jâan' in East Frisian and are also spelled as such in this course. Women's names are also often adapted to the East Frisian pronunciation, which is why Anna, for example, is pronounced 'Annó'. More information on the subject of 'names in East Frisian' can be found in the grammar book.

exercise 2 - word cloud

sporttsoorden

exercise 3 - Wekker woord daajt paasen?

grammar - constructions with daun

Instead of conjugating a verb, you can also use constructions with the irregular verb 'daun' (to do).

daun (to do)
ik dau
duu daajst
häi/säi/'t daajt
wii/jii/säi daunt

  • ik dau loopen (I walk)
  • häi wäit wel dat huus höören daajt (he knows who owns the house)


exercise 4 - combine with 'daun'

exercise 5 - small talk at the gas station

exercise 6 - small talk on the street

media - Noorder wind un süen

Each lesson ends with an audio text. Just read along and listen to get used to the pronunciation and spelling of East Frisian.