Downloads:

E-Books:


D'r was insent 'n ol wiifminsk


Dat ferhóól fan däi drei lütje swîin


Däi Eerdmantjes


Dat ferhóól fan Päiter Knîin


Woosoo dat wóóter in d' säj solt is


Fan däi fisker un siin wiif

Texte/Geschichten:

- Däi oel achter d' mäiden

Lehrmaterial:

- Oostfräisk Tóólleer (Ostfriesische Grammatik)

- Oostfräisk Leerbauk (Ostfriesischer Sprachkurs)

Hilfsmittel:

- Ostfriesische Windows Tastatur

- Ostfriesische Androidtastatur

- Ostfriesische Wörterbuchdatei (für MS Word, Libreoffice etc.)