Ōstfräisk
Wōrdenbauk fan däi ōstfräiske tóól
Wörterbuch der ostfriesischen Sprache
Achtung:
Das Wörterbuch wird momentan kontinuierlich erweitert.
WortÜbersetzungDetails
Knóólgeogr.: Stadskanaal
knóól (däi) (NF: kanóól)Kanal
Äiems-Jóód-Knóólgeogr.: Ems-Jade-Kanal
Äiems-Knóólgeogr.: Ems-Seitenkanal