Ōstfräisk
Wōrdenbauk fan däi ōstfräiske tóól
Wörterbuch der ostfriesischen Sprache
Achtung:
Das Wörterbuch wird momentan kontinuierlich erweitert.
WortÜbersetzungDetails
Jóódgeogr.: Jade
Jóód-Wäiser-Hóóvengeogr.: JadeWeserPort
Äiems-Jóód-Knóólgeogr.: Ems-Jade-Kanal