Ōstfräisk
Wōrdenbauk fan däi ōstfräiske tóól
Wörterbuch der ostfriesischen Sprache
Achtung:
Das Wörterbuch wird momentan kontinuierlich erweitert.
WortÜbersetzungDetails
Hóóltgeogr.: Halte
häi hóólt wat föör 't kwóóder tut was gegen die Bösen
häi käent mī man häi hóólt mī näit aner kennt mich aber er spricht mich nicht an, er erkennt mich aber er spricht mich nicht an