Ōstfräisk
Wōrdenbauk fan däi ōstfräiske tóól
Wörterbuch der ostfriesischen Sprache
Achtung:
Das Wörterbuch wird momentan kontinuierlich erweitert.
WortÜbersetzungDetails
Hâjdgeogr.: Heide
Hôğ Hâjdgeogr.: Hohe Heide
Lütje Hâjdgeogr.: Kleinheide
fläiğ ōwer d' hâjdHexe (sprichwörtlich)
hâjd (däi)Heide
ōwer d' hâjdüber alle Berge