Ōstfräisk
Wōrdenbauk fan däi ōstfräiske tóól
Wörterbuch der ostfriesischen Sprache
Achtung:
Das Wörterbuch wird momentan kontinuierlich erweitert.
WortÜbersetzungDetails
D'r bünt ğīn dóóten för däi söyek 'feräint köönenkrīk fan grōtbrītanjen' funnen wordenEs sind keine Daten für die Suche 'feräint köönenkrīk fan grōtbrītanjen' gefunden worden