OstfriesischDeutsch
Bróókgeogr.: Brake
bróók (däi)Brache, verwilderte Fläche, Unland, Ödnis
busk un bróókUnland, Wildwuchs, Wildnis, verwilderte Fläche, Gestrüpp
säi góónt döör busk un bróóksie gehen durch dick und dünn