Ōstfräisk
Wōrdenbauk fan däi ōstfräiske tóól
Wörterbuch der ostfriesischen Sprache
Achtung:
Das Wörterbuch wird momentan kontinuierlich erweitert.
WortÜbersetzungDetails
Amērīkó (dat)geogr.: Amerika
Feräint Stóóten fan Amērīkógeogr.: Vereinigte Staaten von Amerika, USA