Ōstfräisk
Wōrdenbauk fan däi ōstfräiske tóól
Wörterbuch der ostfriesischen Sprache
Achtung:
Das Wörterbuch wird momentan kontinuierlich erweitert.
WortÜbersetzungDetails
't spek hāngt an d' wīm an 't böönder Speck hängt am Haken an der Decke, der Speck hängt im Wiem an der Decke