Ōstfräisk
Wōrdenbauk fan däi ōstfräiske tóól
Wörterbuch der ostfriesischen Sprache
Achtung:
Das Wörterbuch wird momentan kontinuierlich erweitert.
WortÜbersetzungDetails
D'r bünt ğīn dóóten för däi söyek ''t is māl - sē jân - wârm bollen mağ ik näit - do hār häi fööer drei fīfthalwen up' funnen wordenEs sind keine Daten für die Suche ''t is māl - sē jân - wârm bollen mağ ik näit - do hār häi fööer drei fīfthalwen up' gefunden worden