Ōstfräisk
Wōrdenbauk fan däi ōstfräiske tóól
Wörterbuch der ostfriesischen Sprache
Achtung:
Das Wörterbuch wird momentan kontinuierlich erweitert.
WortÜbersetzungDetails
's móóls wen häi bī us kwam krēğ häi 'n sööpkejedes Mal, wenn er zu uns kam, bekam er einen Schnaps